Stichting Caviaopvang De Reddertjes
Schinveld, Limburg.

Anbi status 

Stichting Caviaopvang De Reddertjes is een door de Belastingdienst erkende ANBI-instelling. Deze erkenning geeft u als bedrijf of particulier de mogelijkheid onze opvang fiscaal aantrekkelijk te steunen. U kunt de statuten en het beleidsplan en diens elementen onderstaand vinden, als ook onder aan de pagina in word format. Wilt u ons werk financieel steunen of hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op.


Algemene informatie

Stichting Caviaopvang de Reddertjes 

Post- & vestigingsadres: Stichting Caviaopvang de Reddertjes – Kampstraat 16 – 6451 AK Schinveld 

Telefoonnummer: 06-18998084

E-mail: caviaopvangdereddertjes@outlook.com     Website: http://www.caviaopvangdereddertjes.nl/

RSIN:  861533264   KvK nummer: 80029094     Bank:  NL78BUNQ 2049315236

Bestuur: voorzitter: Indra Dohmen, penningmeester: Dieudonnee Cobben      Secretaris: Mark van Bon

Dagelijkse leiding: Indra Dohmen

Activiteiten en Algemene Doelstelling:

Algemene doelstelling: De stichting richt zich op het opvangen en herplaatsen (adoptie) van cavia’s. Activiteiten om deze doelstelling te realiseren: Ook richt de stichting zich op het verrichten van alle verdere handelingen, die met het eerste doel in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Specifieke doelgroep:

We richten ons specifiek op mensen die op zoek zijn naar een opvangplek voor hun cavia’s of die op zoek zijn naar een adoptie cavia. De mensen die cavia’s willen adopteren zullen worden gescreend of zij geschikt zijn voor het adopteren van een of meerdere cavia’s, hierbij rekening houdende met bijvoorbeeld de grootte van de verblijven, geslachten van de cavia’s, kennis over cavia’s, etc. Als mensen wegens omstandigheden niet meer in staat zijn om voor hun cavia’s te zorgen, kunnen ze terecht bij de stichting, die de dieren zal opvangen. De opgevangen dieren zullen na een quarantaineperiode worden herplaatst of in sommige gevallen bij de opvang blijven wonen (bv. In het geval van een handicap, chronische ziekte, trauma of oudere leeftijd).

Realisatiemogelijkheden voor het bereiken van de algemene doelstelling:

De stichting heeft geen winstoogmerk en zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene omstandigheden ten behoeve van het doel van de stichting. De stichting is voornamelijk afhankelijk van giften van bedrijven en particulieren. Dit kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld door middel van een financiële bijdrage en/of schenking van dierenvoer, bodembedekking, groenten, en/of andere artikelen die kunnen bijdragen aan de verzorging van de cavia’s. De stichting krijgt van een bedrijf groenvoer en van andere organisatie aanverwante artikelen (o.a. medicatie, naalden, verbandmaterialen, etc.). Van particulieren ontvangt de stichting veelal donaties in de vorm van een financiële gift of artikelen zoals dierenvoer, groenvoer en bodembedekking.

Naast deze mogelijkheden doet de stichting aan werving voor vaste (regelmatige) giften van bedrijven en particulieren (ons adopteer cavia’s op afstand programma). Bedrijven en particulieren kunnen een dier op afstand adopteren. Dit betreft dieren die wegens omstandigheden bij de stichting blijven wonen in de opvang, en mensen kunnen deze cavia’s op afstand adopteren. Ze kunnen kiezen voor gedeelde of complete adoptie. Dit houdt in dat ze, indien gewenst, op de website vermeld kunnen worden. Bedrijven kunnen daarnaast ook producten sponsoren voor de stichting, zoals groenvoer, mandjes, en bodembedekking.

Daarnaast zijn er initiatieven zoals het ontwikkelen van merchandise, zoals kalenders, t-shirts en mokken, van de stichting om zo nog extra inkomen te verzamelen. Dit wordt geregeld door verschillende vrijwilligers van de stichting.

Alle bovenstaande initiatieven om zowel financiële als materiële middelen te verzamelen zijn gericht op het ondersteunen van het opvangen en herplaatsen van de cavia’s.

Beheer wervingen, vermogen en bestedingen:

De vergaderingen van het bestuur worden in Nederland op de plaats als bij de oproeping bepaald. Jaarlijks binnen zes maanden ha het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elk kwartaal een vergadering gehouden. De oproeping tot vergadering geschiedt tenminste zeven dagen tevoren door een oproepingsbrief. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldende besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen. De voorzitter leidt de vergaderingen en de secretaris notuleert. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alle betreffende werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een Administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en de verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en laten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De bestuurders hebben wel recht op een niet bovenmatige vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bij een eventuele opheffing van de Stichting stelt het bestuur een eventueel batig saldo ter beschikking van een ANBI geregistreerd doel overeenkomstig de doelstelling van de huidige Stichting of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortelijke doelstelling heeft. 

Beleidsplan

 Voorwoord

Dit is alweer het derde beleidsplan voor de stichting Caviaopvang de Reddertjes. In dit beleidsplan worden de reeds afgehandelde, huidige en toekomstige ontwikkelingen tot midden 2023 samengevat. De stichting bestaat alweer drie jaar en in de afgelopen drie jaar zijn er veel stappen gezet en zijn er ook veel toekomstdromen gevormd. Dit beleidsplan is opgezet vanuit de algemene doelstelling en mogelijkheden deze te continueren en/of te verbeteren: het opvangen van cavia’s en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het eerste doel in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Dieudonnee Cobben (in opdracht en overleg opgezet met afstemming van het bestuur Caviaopvang de Reddertjes)
Deze versie: 22/08/2023

Voortgang

De vrijwilligers hebben zich de afgelopen drie jaar ingezet om de naamsbekendheid van de grond te krijgen. Inmiddels wordt de stichting breed herkend en erkend om diens expertise en kundigheid op het gebied van cavia’s en diens verzorging en opvang. Mensen uit het hele land weten onze stichting te vinden. De stichting wordt ondersteund door een aantal trouwe vrijwilligers en het team is het afgelopen jaar qua omvang stabiel gebleven. Er zijn grote successen geweest, en de opvang heeft een aantal keren grotere groepen dieren opgevangen. We hebben ons ook ingezet om bewustzijn bij mensen te creëren en onze kennis over cavia’s in de meest brede zin met geïnteresseerden te delen. We zijn daarnaast zeer trots op onze nieuwe locatie van de stichting, waar we op het terrein van dierenopvang stichting Savanah, ons eigen plekje hebben kunnen inrichten. Deze plek is nog in ontwikkeling en zal het komende jaar nog verder worden doorontwikkeld om onze dieren een zo optimaal mogelijke plek te kunnen bieden. Daarnaast zijn we heel blij met (financiële) ondersteuning die we afgelopen jaar hebben mogen ontvangen van organisaties. Stichting Caviaopvang de Reddertjes wil zich blijven inzetten voor het leveren van een actieve bijdrage aan de ondersteuning binnen de wet Dierenwelzijn.


Stichting Caviaopvang de Reddertjes is ook in het komende jaar voornemend om de komende tijd de samenwerking te zoeken met complementaire organisaties en stichtingen die activiteiten uitvoeren die ondersteunend kunnen zijn aan de doelstelling van deze stichting, zowel regionaal als grensoverschrijdend. Door de samenwerking kunnen de cavia’s beter worden ondersteund, en bijvoorbeeld beschikking hebben tot verse groente en fruit. Ook zullen we ons verder inzetten om onze verblijven op de nieuwe locatie futureproof te maken en zo optimaal mogelijk voor het welzijn van onze cavia’s.
Algemene doelstelling van de stichting is het opvangen van cavia’s en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het eerste doel in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Beleidsplan 2023-2024

Het beleidsplan is gebaseerd op de oorspronkelijke doelstelling met een aantal aanvullende punten om nog beter diensten en services te verlenen aan onze diensten te verlenen aan de doelgroepen.


Naamsbekendheid
Stichting caviaopvang de Reddertjes heeft diverse mogelijkheden aangepakt om naamsbekendheid te verspreiden. Hiertoe is een website opgericht (http://www.caviaopvangdereddertjes.nl/) en een Facebook groep (https://www.facebook.com/groups/2505320576246284//). In de Facebookgroep worden veel updates en acties gedeeld alsmede ook opgevangen dieren, dieren die zullen blijven en dieren die herplaatst kunnen worden.  Ook is een instagram pagina opgericht, waar bijvoorbeeld dieren die een nieuw huisje zoeken kunnen worden uitgelicht.

Stichting Caviaopvang de Reddertjes is verdere opties, voor de verbeterde naamsbekendheid, momenteel nog aan het onderzoeken.

Werkwijze
In principe wordt stichting caviaopvang de Reddertjes benaderd door de eigenaren van cavia’s of hun dieren kunnen worden opgevangen door de stichting. Bij een bericht van de eigenaren, worden de dieren door henzelf gebracht of wordt er transport geregeld. Als de dieren zijn binnen gekomen, zal, na een quarantaineperiode, worden bekeken of de cavia geschikt is om te herplaatsen bij nieuwe eigenaren of dat het dier wegens bijvoorbeeld een chronische ziekte bij de stichting zal blijven wonen. De dieren die herplaatst kunnen worden zullen worden gedeeld op de website en Facebook, waarna geïnteresseerde toekomstige eigenaren contact kunnen opnemen met de stichting. De stichting zal daarna bepalen of deze eigenaar een geschikt huisje kan bieden voor de cavia(‘s). De dieren die niet zullen worden herplaatst en bij de stichting blijven wonen, worden gedeeld op de Facebookgroep en internetpagina als adoptie op afstand dieren. Geïnteresseerden kunnen de stichting dan benaderen en kunnen kiezen voor gedeeltelijke of volledige adoptie op afstand. Daarnaast wil de stichting algemeen bewustzijn omtrent cavia welzijn verbeteren, door middel van het verstrekken van informatie.

Vrijwilligers
Alle vrijwilligers werken geheel belangeloos voor de stichting en ontvangen geen enkele vorm van vergoeding. Wenst iemand toe te treden tot de vrijwilligersgroep, dan wordt vooraf de affiniteit met cavia’s besproken en is een proefperiode van toepassing. Bestuursleden zijn ook vrijwilligers welke geen enkele vorm van vergoeding ontvangen. Het bestuur is zelf ook actief binnen de doelstelling en zorgt voor de aansturing van de overige vrijwilligers. Iedere vrijwilliger heeft een duidelijke taak en bijdrage om het algemene doel van de stichting te kunnen realiseren.

Bereikbaarheid
Stichting Caviaopvang de Reddertjes is bereikbaar via een gsm-nummer, alsook voor minder dringende urgente zaken via Facebook Messenger en per email.

De stichting is geregistreerd en bereikbaar onder:
Naam: Stichting Caviaopvang de Reddertjes
Adres: Kampstraat 16, 6451 AK Schinveld
Telefoonnummer (algemeen): 0618998084
E-mail: caviaopvangdereddertjes@outlook.com
Contactpersonen:

Bestuur:
- Voorzitter: Indra Dohmen
- Penningmeester: Dieudonnee Cobben
- Secretaris: Mark van Bon
Overige gegevens
KvK: 80029094
RSIN: 861533264
Bankrelatie: NL78BUNQ 2049315236

Promotie/fondsenwerving
Stichting caviaopvang de Reddertjes heeft geen winstoogmerk en ziet promotie uitsluitend als een ondersteuning in de naamsbekendheid en op de daaraan verbonden doelstelling. Voornemens om daarmee meer cavia’s te kunnen opvangen en herplaatsen. Promotie geschiedt meer door geslaagde herplaatsingen en opvang.

Voor de promotie van de stichting wordt gebruikt gemaakt van twee Facebookpagina’s (een pagina en een goede doelen pagina), een instagram pagina en een internetwebsite. Via deze kanalen wordt actief informatie geplaatst, om het publiek actief op de hoogte te houden van de opgevangen cavia’s, dieren die herplaatst kunnen worden en cavia’s die bij de stichting zullen blijven. Ook biedt de website informatie over de algemene verzorging van cavia’s. Deze informatie zal in de toekomst ook verder worden uitgebreid.
De stichting heeft geen winstoogmerk en zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene omstandigheden ten behoeve van het doel van de stichting. De stichting is voornamelijk afhankelijk van giften van bedrijven en particulieren. Dit kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld door middel van een financiële bijdrage en/of schenking van dierenvoer, bodembedekking, groenten, en/of andere artikelen die kunnen bijdragen aan de verzorging van de cavia’s. Op het moment krijgt de stichting krijgt van een bedrijf groenvoer en van een andere organisatie aanverwante artikelen (o.a. medicatie, naalden, verbandmaterialen, etc.). Van particulieren ontvangt de stichting veelal donaties in de vorm van een financiële gift of artikelen zoals dierenvoer, groenvoer en bodembedekking.

Naast deze mogelijkheden doet de stichting aan werving voor vaste (regelmatige) giften van bedrijven en particulieren (ons adopteer cavia’s op afstand programma). Bedrijven en particulieren kunnen een dier op afstand adopteren. Dit betreft dieren die wegens omstandigheden bij de stichting blijven wonen in de opvang, en mensen kunnen deze cavia’s op afstand adopteren. Ze kunnen kiezen voor gedeelde of complete adoptie. Dit houdt in dat ze, indien gewenst, op de website vermeld kunnen worden. Ook ontvangen ze een bewijs van hun adoptie. Bedrijven kunnen daarnaast ook producten sponsoren voor de stichting, zoals groenvoer, slaapcomfort producten, en bodembedekking.

Kosten/baten analyse
Het huidige materiaal is grotendeels afkomstig uit eigenhandige aanschaffing door de vrijwilligers doch geheel ter beschikking van de stichting gesteld. Daarnaast hebben een aantal organisaties en stichtingen bijdrages geleverd, bijvoorbeeld in de vorm van mandjes en medische middelen. Een begroting voor de/het komende jaar/jaren is afhankelijk van het aantal cavia’s die de stichting zal opvangen. De stichting heeft geen winstoogmerk en geen mogelijkheid tot roodstand bij de geregistreerde bankrekening en daardoor zullen alleen materialen, zowel voor de verzorging als de herplaatsing, aangeschaft worden indien er genoeg liquide middelen ter beschikking staan. Ter ondersteuning kan de stichting ook gratis materiaal lenen van de organisaties en stichtingen waarmee intensief wordt samengewerkt.

Toekomstvisie
Stichting Caviaopvang de Reddertjes wil een mogelijkheid bieden om cavia’s op te vangen die niet langer bij hun huidige eigenaar kunnen blijven wonen. We willen voorkomen dat de dieren worden gedumpt of in slechte situaties terecht komen. In de toekomst willen we naast het opvangen van cavia’s, ons ook gaan bezighouden met actief informatie en advies aan bieden aan mensen die cavia’s houden. Op deze manier hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de levenskwaliteit van cavia’s, en hiermee te zorgen dat cavia’s ook bij hun huidige eigenaren de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daartoe zullen we verdere samenwerking zoeken met stichtingen en organisaties die als doel hebben om de levenskwaliteit van dieren te verbeteren. Voor het huidige doel zullen we daarnaast ook de verdere samenwerking met complementaire organisaties en stichtingen die activiteiten uitvoeren die ondersteunend kunnen zijn aan de doelstelling van deze stichting, zowel regionaal als grensoverschrijdend. Door de samenwerking kunnen de cavia’s beter worden ondersteund, en bijvoorbeeld beschikking hebben tot verse groente en fruit.Zie link voor het downloaden van het financieel jaaroverzicht van 2021-2023:  jaarverslag%202023.jpg


 

Beleidsplan
Beleidsplan 2019-2020
Beleidsplan Stichting Caviaopvang de Reddertjes.docx (22.96KB)
Beleidsplan
Beleidsplan 2019-2020
Beleidsplan Stichting Caviaopvang de Reddertjes.docx (22.96KB)

 

ANBI gegevens
algemene ANBI gegevens van de stichting
ANBI GEGEVENS.docx (15.8KB)
ANBI gegevens
algemene ANBI gegevens van de stichting
ANBI GEGEVENS.docx (15.8KB)
 
E-mailen
Map
Instagram